Ambassaden til Liechtenstein i Russland

Ambassaden i Sveits representerer interessene til ambassaden av Liechtenstein.

Sveits ambassade i Moskva